HE 102/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi ympäristövahinkojen korvaamista koskevaan lainsäädäntöön

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
934/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
935/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
936/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
937/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

3. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

4. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Nurmio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.2001 Päättynyt PTK 84/2001
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/2001 vp
Valmistunut

13.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.09.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2001 Päättynyt PTK 95/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.2001 Päättynyt PTK 99/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.09.2001

Vastaus
EV 102/2001 vp