HE 102/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion kiinteistövarallisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta

Vahvistettu

25.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
973/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valtion talousarviosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
974/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 23 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
975/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä

Vahvistettu

25.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
976/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta

2. Laki valtion talousarviosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

3. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 23 ja 24 §:n muuttamisesta

4. Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vallinheimo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.2002 Päättynyt PTK 88/2002
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 15/2002 vp
Valmistunut

22.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2002 Päättynyt PTK 128/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.2002 Päättynyt PTK 133/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.11.2002

Vastaus
EV 146/2002 vp