HE 102/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Suomen perustuslain 9 ja 38 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

2. Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

3. Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen perustuslain muuttamisesta

2. Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/2005 vp
Valmistunut

27.09.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.2005 Keskeytetty PTK 102/2005
11.10.2005 Päättynyt PTK 103/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.10.2005 Päättynyt PTK 106/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn ensimmäisen lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin vaalien jäljestä pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin. Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti katsottiin myös toisessa käsittelyssä päätetyt toinen ja kolmas lakiehdotus hyväksytyiksi jätettäviksi lepäämään ensimmäisiin vaalien jäljestä pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1. lakiehdotus perustuslaki 73 § 1 momentti, 2.-3. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.10.2005

Vastaus
EV 111/2005 vp

Asian jatkokäsittely

vp