Valtiopaivaasia HE 102/2004

HE 102/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki rikoslain 6 ja 7 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1195/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki nuorisorangaistuksesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1196/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikosvahinkolain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1197/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1198/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 6 ja 7 luvun muuttamisesta

2. Laki nuorisorangaistuksesta

3. Laki rikosvahinkolain 8 §:n muuttamisesta

4. Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.06.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.06.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004 23
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/2004 vp
Valmistunut

30.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 34/2004 vp
Valmistunut

28.10.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2004 Päättynyt PTK 131/2004 10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2004 Päättynyt PTK 135/2004 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan niiden voimaantulojärjestelyistä sekä 2. lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.2004

​​​​