HE 102/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistörahastolain ja sijoitusrahastolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
350/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
351/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
352/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
353/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

2. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

3. Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

4. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 31/2006 vp
Valmistunut

23.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.01.2007 Päättynyt PTK 148/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.2007 Päättynyt PTK 150/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.2007

Vastaus
EV 277/2006 vp