Valtiopaivaasia HE 102/2011

HE 102/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG–säännöstö) 1.3 luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1401/2011
Sopimussarja
124/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1402/2011
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Kansainvälisen vaarallisten aineiden kappaletavarakuljetussäännöstön (IMDG) muutokset

Asetuksen voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1537/2011
Sopimussarja
125/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG–säännöstö) 1.3 luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kansainvälisen vaarallisten aineiden kappaletavarakuljetussäännöstön (IMDG) muutokset

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.10.2011

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Miettinen-Bellevergue

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.2011 Päättynyt PTK 62/2011 12
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 13/2011 vp
Valmistunut

29.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2011 Päättynyt PTK 78/2011 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2011 Päättynyt PTK 81/2011 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.2011

​​​​