HE 103/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain ja elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1035/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1036/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kaittola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.06.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2143

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2218

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 8/1993 vp
Valmistunut

19.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 122/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 123/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3553

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3776

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.1993