Valtiopaivaasia HE 103/1998

HE 103/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
398/1999
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavasta laista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
400/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työsopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
402/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki merimieslain 87 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
404/1999
Päätös

Hyväksytty

5) Laki merityöaikalain 16 c §:n kumoamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
406/1999
Päätös

Hyväksytty

6) Laki merimiesten vuosilomalain 28 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
408/1999
Päätös

Hyväksytty

7) Laki eräisiin kansainvälisluonteisiin vakuutussopimuksiin sovellettavasta laista annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
410/1999
Päätös

Hyväksytty

8) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 58 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
412/1999
Päätös

Hyväksytty

9) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 22 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
414/1999
Päätös

Hyväksytty

10) Laki kuluttajansuojalain 4 ja 12 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
416/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

2) Laki kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavasta laista annetun lain kumoamisesta

3) Laki työsopimuslain muuttamisesta

4) Laki merimieslain 87 §:n kumoamisesta

5) Laki merityöaikalain 16 c §:n kumoamisesta

6) Laki merimiesten vuosilomalain 28 §:n kumoamisesta

7) Laki eräisiin kansainvälisluonteisiin vakuutussopimuksiin sovellettavasta laista annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta

8) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 58 §:n kumoamisesta

9) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 22 §:n kumoamisesta

10) Laki kuluttajansuojalain 4 ja 12 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.08.1998

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.09.1998 Päättynyt PTK 98/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/1998 vp
Valmistunut

11.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 12/1998 vp
Valmistunut

06.11.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1998 Päättynyt PTK 145/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1998 Päättynyt PTK 147/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998
Huomautus

*) 1) Laki tulee voimaan 1.4.1999 Rooman yleissopimuksen osalta asetuksella 399/99 2)-10) Asetukset 401/99, 403/99, 405/99, 407/99, 409/99, 411/99, 413/99, 415/99, 417/99

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1998

Hyväksytyt lausumat

LaVM:n 1. ponsi