HE 103/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusapulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki oikeusapulain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.12.2009

Säädöskokoelma
927/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.02.2009

Säädöskokoelma
928/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.02.2009

Säädöskokoelma
929/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräiden oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.02.2009

Säädöskokoelma
930/2008
Päätös

Hyväksytty

5. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.02.2009

Säädöskokoelma
931/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeusapulain muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 4 ja 10 §:n muuttamisesta

3. Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain muuttamisesta

4. Laki eräiden oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta

5. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rasilainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.09.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.09.2008 Päättynyt PTK 71/2008
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2008 vp
Valmistunut

07.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 104/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.2008 Päättynyt PTK 106/2008
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2008 Päättynyt PTK 108/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2008

Vastaus
EV 142/2008 vp