HE 103/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1201/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1202/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1203/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1204/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1205/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 f §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1206/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta

2. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

3. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

4. Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 f §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mustonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013
19.09.2013 Poistettu PTK 85/2013
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 23/2013 vp
Valmistunut

29.11.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 5. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 30/2013 vp
Valmistunut

15.11.2013

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 23/2013 vp
Valmistunut

07.11.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2013 Päättynyt PTK 124/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2013 Keskeytetty PTK 126/2013
11.12.2013 Päättynyt PTK 127/2013 2,3
Istuntopöytäkirjan sivu

30

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 7 a §:stä ja 78 a §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2013

Vastaus
EV 171/2013 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin