Valtiopaivaasia HE 103/2014

HE 103/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1177/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1178/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1179/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1180/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki esitutkintalain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1181/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun muuttamisesta

3. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

4. Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta

5. Laki esitutkintalain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.08.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lindstedt

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.09.2014 Päättynyt PTK 73/2014 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/2014 vp
Valmistunut

21.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2014 Päättynyt PTK 119/2014 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2014 Päättynyt PTK 122/2014 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2014

​​​​