HE 104/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 21 §:n ja erikoissairaanhoitolain 37 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kansanterveyslain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
73/1992
Päätös

Jätetty lepäämään (VJ 66 §)

2) Laki erikoissairaanhoitolain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
74/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki kansanterveyslain muuttamisesta (StVM 19/1991)

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansanterveyslain 21 §:n muuttamisesta

2) Laki erikoissairaanhoitolain 37 §:n muuttamisesta

3) Laki kansanterveyslain muuttamisesta (StVM 19/1991)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Kauppinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1885

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.1991 Pp 15.10. PTK 64/1991
15.10.1991 Päättynyt PTK 65/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1966

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/1991 vp
Valmistunut

12.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 108/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1991 Päättynyt PTK 109/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1991 Päättynyt PTK 111/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3801

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1991 Pp seuraavaan ist. PTK 117/1991 16
21.12.1991 Päättynyt PTK 118/1991 36
Istuntopöytäkirjan sivu

4043

Huomautus

Lepäämään jätetyn lain käsittely M 4/1993 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § 7 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.01.1992