Valtiopaivaasia HE 104/1994

HE 104/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1995 sekä laiksi työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1995

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
760/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
761/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1995

2) Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1236

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1994 Päättynyt PTK 49/1994 1388

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 17/1994 vp
Valmistunut

20.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/1994 vp
Valmistunut

14.06.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 67/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.1994 Päättynyt PTK 68/1994 2165

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.1994 Päättynyt PTK 69/1994 2199 25, 26
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.06.1994 Päättynyt PTK 71/1994 2292 1-4
Huomautus

Luottamusäänestys

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​