HE 104/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Luxemburgin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

17.10.2001

Voimaantulo

06.02.2002

Säädöskokoelma
850/2001
Sopimussarja
12/2002
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Luxemburgin suurherttuakunnan välillä

Asetuksen voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
82/2002
Sopimussarja
13/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Luxemburgin suurherttuakunnan välillä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Mäkiranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.2001 Päättynyt PTK 86/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 23/2001 vp
Valmistunut

05.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Luxemburgissa 10 päivänä marraskuuta 2000 Suomen tasavallan ja Luxemburgin suurherttuakunnan välillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen määräykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen, ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.9.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.2001 Päättynyt PTK 93/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2001 Päättynyt PTK 95/2001
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.09.2001

Vastaus
EV 96/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin