HE 104/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain sekä tuloverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.11.2005

Voimaantulo

15.11.2005

Säädöskokoelma
856/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.11.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
857/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

04.11.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
858/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

3. Laki tuloverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Toivainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.2005 Päättynyt PTK 84/2005
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 20/2005 vp
Valmistunut

18.10.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 13 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 107/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.2005 Päättynyt PTK 108/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2005 Päättynyt PTK 110/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.2005

Vastaus
EV 122/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin