HE 104/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tieteellisten seurain valtuuskunnasta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta

Vahvistettu

03.11.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
938/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Korkeakouluneuvos Hakkarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/2006 vp
Valmistunut

26.09.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 91/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.09.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.2006 Päättynyt PTK 92/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.2006 Päättynyt PTK 94/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.10.2006

Vastaus
EV 108/2006 vp