Valtiopaivaasia HE 104/2010

HE 104/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
631/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
632/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki löytötavaralain 22 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
633/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

3. Laki löytötavaralain 22 ja 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.07.2010

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2010 Poistettu PTK 78/2010 9
08.09.2010 Päättynyt PTK 79/2010 11
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 39/2010 vp
Valmistunut

04.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 47/2010 vp
Valmistunut

02.12.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 167/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2011 Keskeytetty PTK 168/2010 7
10.03.2011 Päättynyt PTK 169/2010 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 131 §:n johdosta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.04.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin