Valtiopaivaasia HE 104/2011

HE 104/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 6 ja 9 §:n sekä lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

13.01.2012

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
10/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.01.2012

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
11/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsopimuslain 2 luvun 6 ja 9 §: n muuttamisesta

2. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.10.2011

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kantanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.2011 Päättynyt PTK 62/2011 14
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 4/2011 vp
Valmistunut

09.12.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2011 Päättynyt PTK 87/2011 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2011 Päättynyt PTK 89/2011 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2011