Valtiopaivaasia HE 105/2001

HE 105/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Markkinaoikeuslaki

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1527/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1528/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1529/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1530/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki kilpailuneuvostosta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1531/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1532/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1533/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1534/2001
Päätös

Hyväksytty

9. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 86 ja 87 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1535/2001
Päätös

Hyväksytty

10. Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1536/2001
Päätös

Hyväksytty

11. Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1537/2001
Päätös

Hyväksytty

12. Laki saatavien perinnästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1538/2001
Päätös

Hyväksytty

13. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1539/2001
Päätös

Hyväksytty

14. Laki alkoholilain 52 ja 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1540/2001
Päätös

Hyväksytty

15. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1541/2001
Päätös

Hyväksytty

16. Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1542/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

17. Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain 8 c ja 8 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1543/2001
Päätös

Hyväksytty

18. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1544/2001
Päätös

Hyväksytty

19. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1545/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

20. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1546/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

21. Laki kuluttajansuojalain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
1547/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Markkinaoikeuslaki

2. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä

3. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

4. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

5. Laki kilpailuneuvostosta annetun lain kumoamisesta

6. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

7. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain muuttamisesta

8. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

9. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 86 ja 87 §:n muuttamisesta

10. Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

11. Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

12. Laki saatavien perinnästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

13. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 35 §:n muuttamisesta

14. Laki alkoholilain 52 ja 53 §:n muuttamisesta

15. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 21 §:n muuttamisesta

16. Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

17. Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain 8 c ja 8 d §:n muuttamisesta

18. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

19. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

20. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.07.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Siitari-Vanne

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2001 Päättynyt PTK 86/2001 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 23/2001 vp
Valmistunut

27.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 3., 5.-15., 17. ja 18. hyväksytään muuttamattomina, että lakiehdotukset 1., 2., 4., 16., 19. ja 20. hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 21. lakiehdotus.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 35/2001 vp
Valmistunut

05.10.2001

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 25/2001 vp
Valmistunut

13.11.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2001 Päättynyt PTK 143/2001 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001 16
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 15 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2001