Valtiopaivaasia HE 105/2009

HE 105/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
650/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §: n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
651/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulosottokaaren 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
652/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

2. Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §: n muuttamisesta

3. Laki ulosottokaaren 2 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.06.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leppänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.2009 Päättynyt PTK 72/2009 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2010 vp
Valmistunut

13.04.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 63/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/2010 vp
Valmistunut

25.02.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.04.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.2010 Keskeytetty PTK 39/2010 4
21.04.2010 Keskeytetty PTK 40/2010 2 7
23.04.2010 Päättynyt PTK 42/2010 1 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2010 Keskeytetty PTK 43/2010 3
28.04.2010 Päättynyt PTK 44/2010 3 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.2010

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot