Valtiopaivaasia HE 106/2009

HE 106/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Vahvistettu

11.02.2011

Voimaantulo

13.06.2011

Säädöskokoelma
124/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.02.2011

Voimaantulo

13.06.2011

Säädöskokoelma
125/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki poliisilain 35 ja 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.02.2011

Voimaantulo

13.06.2011

Säädöskokoelma
126/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.02.2011

Voimaantulo

13.06.2011

Säädöskokoelma
127/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

11.02.2011

Voimaantulo

16.06.2011

Säädöskokoelma
128/2011
Sopimussarja
73/2011
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskeva lisäpöytäkirja

Asetuksen voimaantulo

16.06.2011

Säädöskokoelma
580/2011
Sopimussarja
74/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta

3. Laki poliisilain 35 ja 36 §:n muuttamisesta

4. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

5. Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskeva lisäpöytäkirja

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.06.2009

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Projektipäällikkö Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.09.2009 Päättynyt PTK 74/2009 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/2010 vp
Valmistunut

07.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valiokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, että 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 106/2008 vp ja LA 65/2009 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 18/2010 vp
Valmistunut

29.04.2010

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 5/2010 vp
Valmistunut

12.05.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 2/2010 vp
Valmistunut

04.05.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 98/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.2010 Keskeytetty PTK 100/2010 2
15.10.2010 Keskeytetty PTK 101/2010 3 4
19.10.2010 Keskeytetty PTK 102/2010 17
20.10.2010 Päättynyt PTK 103/2010 1 1-8
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.2010 Keskeytetty PTK 106/2010 17
27.10.2010 Päättynyt PTK 107/2010 1 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen lisäpöytäkirjan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitettuun lisäpöytäkirjaan siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että tästä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 4. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 45 §:n 1 momentin mukaisesta yhdistyksen jäsenyydestä ja 114 §:n 1 momentista sekä 4. lakiehdotuksen 97 a §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.2010

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot