HE 107/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvon siirtolupaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tieliikennelain 84 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1127/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1128/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1129/1999
Päätös

Hyväksytty

4. Laki liikennevakuutuslain 10 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1130/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tieliikennelain 84 §:n muuttamisesta

2. Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

4. Laki liikennevakuutuslain 10 ja 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Audejev

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1999 Päättynyt PTK 74/1999
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 3/1999 vp
Valmistunut

27.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 84/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1999 Poistettu PTK 85/1999
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.1999 Päättynyt PTK 88/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1999 Päättynyt PTK 90/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.11.1999

Vastaus
EV 65/1999 vp