HE 107/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1287/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Anttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.2001 Päättynyt PTK 86/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2001 vp
Valmistunut

09.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.2001 Päättynyt PTK 115/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.2001 Päättynyt PTK 118/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.11.2001

Vastaus
EV 121/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin