HE 107/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1188/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1189/2014
Päätös

Hyväksytty

muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1190/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 48 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1191/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1192/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 10 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1193/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta

2. Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain

muuttamisesta

3. Laki rikoslain 48 a luvun 2 §:n muuttamisesta

4. Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 10 ja 21 §:n muuttamisesta

6. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Mela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.09.2014 Päättynyt PTK 73/2014
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

18

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 17/2014 vp
Valmistunut

12.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2014 Päättynyt PTK 114/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.2014 Päättynyt PTK 118/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

24

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 69 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2014

Vastaus
EV 170/2014 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin