HE 108/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
1651/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
1652/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 27 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
1653/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

2) Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain muuttamisesta

3) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 27 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Penttinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1658

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/1995 vp
Valmistunut

21.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 104/1995 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1995 Päättynyt PTK 107/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1995 Keskeytynyt PTK 110/1995
24.11.1995 Päättynyt PTK 111/1995 1
Istuntopöytäkirjan sivu

2866

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3058

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1995

Vastaus
EV 129/1995 vp