HE 108/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.10.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
781/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liuksia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.1998 Päättynyt PTK 107/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 32/1998 vp
Valmistunut

06.10.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 119/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1998 Päättynyt PTK 121/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1998 Päättynyt PTK 122/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1998 Päättynyt PTK 123/1998 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.1998

Vastaus
EV 118/1998 vp