HE 108/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 6 a ja 6 b §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 6 a ja 6 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
910/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 6 a ja 6 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.09.2000 Poistettu PTK 99/2000
13.09.2000 Poistettu PTK 100/2000
14.09.2000 Päättynyt PTK 102/2000
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 22/2000 vp
Valmistunut

17.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.2000 Päättynyt PTK 125/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2000 Päättynyt PTK 127/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.10.2000

Vastaus
EV 137/2000 vp