HE 108/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 §:n, palkkaturvalain 9 §:n, merimiesten palkkaturvalain 8 §:n ja työehtosopimuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työllisyyslain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
861/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
862/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
863/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työehtosopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
864/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työllisyyslain 21 §:n muuttamisesta

2. Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta

3. Laki merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

4. Laki työehtosopimuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Brandes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.2001 Päättynyt PTK 86/2001
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 6/2001 vp
Valmistunut

28.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.2001 Päättynyt PTK 110/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2001 Päättynyt PTK 112/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2001

Vastaus
EV 115/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin