Valtiopaivaasia HE 108/2001

HE 108/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 §:n, palkkaturvalain 9 §:n, merimiesten palkkaturvalain 8 §:n ja työehtosopimuslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työllisyyslain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
861/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
862/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
863/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työehtosopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
864/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työllisyyslain 21 §:n muuttamisesta

2. Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta

3. Laki merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

4. Laki työehtosopimuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.08.2001

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Brandes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2001 Päättynyt PTK 86/2001 7
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 6/2001 vp
Valmistunut

28.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2001 Päättynyt PTK 110/2001 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2001 Päättynyt PTK 112/2001 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2001

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin