HE 108/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettuihin rajalinjan muutoksiin

Asetuksen voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
40/2003
Sopimussarja
3/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettuihin rajalinjan muutoksiin

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2002 Päättynyt PTK 97/2002
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 25/2002 vp
Valmistunut

12.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta antaa suostumuksensa seuraaviin Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetun rajankäynnin johdosta ehdotettuihin valtakunnan alueen muutoksiin: 1) ne maa- ja vesialueet, jotka jäävät uuden valtakunnanrajan ja vanhan valtakunnanrajan väliin ja sijaitsevat Norjan puolella uutta valtakunnanrajaa, tulevat kuulumaan Norjaan ja 2) ne maa- ja vesialueet, jotka jäävät uuden valtakunnanrajan ja vanhan valtakunnanrajan väliin ja sijaitsevat Suomen puolella uutta valtakunnanrajaa, tulevat kuulumaan Suomeen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 136/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.2002

Vastaus
EV 169/2002 vp

Asiasanat