HE 108/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

Vahvistettu

09.04.2010

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
252/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Opetusneuvos Mäkeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.2009 Päättynyt PTK 72/2009
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 1/2010 vp
Valmistunut

26.02.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 11 ja 12 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 18/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.2010 Keskeytetty PTK 19/2010
09.03.2010 Päättynyt PTK 20/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.03.2010 Päättynyt PTK 24/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 11 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.2010

Vastaus
EV 22/2010 vp