HE 109/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta sekä laiksi yhtiöveron hyvityksen käsittelystä veronsaajille verovuodelta 1992 tehtävissä tilityksissä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1993

Voimaantulo

15.11.1993

Säädöskokoelma
932/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yhtiöveron hyvityksen käsittelystä veronsaajille verovuodelta 1992 tehtävissä tilityksissä

Vahvistettu

12.11.1993

Voimaantulo

15.11.1993

Säädöskokoelma
933/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

2) Laki yhtiöveron hyvityksen käsittelystä veronsaajille verovuodelta 1992 tehtävissä tilityksissä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Skurnik

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2220

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 41/1993 vp
Valmistunut

21.10.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 122/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 123/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3546

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3764

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.11.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1