HE 109/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.02.1997

Säädöskokoelma
1058/1996
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 15 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.02.1997

Säädöskokoelma
1059/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rikoslain 3 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.02.1997

Säädöskokoelma
1060/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rikosrekisterilain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1061/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1062/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1063/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta

2) Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 15 a §:n muuttamisesta

3) Laki rikoslain 3 luvun muuttamisesta

4) Laki rikosrekisterilain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

5) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

6) Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3088

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1996 Päättynyt PTK 103/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3185

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 16/1996 vp
Valmistunut

26.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1996 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1996 Päättynyt PTK 154/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1996 Keskeytynyt PTK 155/1996
29.11.1996 Päättynyt PTK 159/1996 2
Istuntopöytäkirjan sivu

4912

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5131

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom (LaVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

Vastaus
EV 206/1996 vp