HE 109/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n, asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1037/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1038/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1039/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

2. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

3. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Syrjänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 26/2003 vp
Valmistunut

18.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2003 Päättynyt PTK 97/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2003

Vastaus
EV 66/2003 vp