HE 109/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1297/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Marttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.11.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.2011 Päättynyt PTK 65/2011
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/2011 vp
Valmistunut

24.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2011 Keskeytetty PTK 78/2011
01.12.2011 Päättynyt PTK 79/2011 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2011 Keskeytetty PTK 81/2011
09.12.2011 Päättynyt PTK 83/2011 8
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.2011

Vastaus
EV 71/2011 vp