HE 109/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
870/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
871/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
872/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
873/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
874/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
875/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

2. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

4. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

6. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hassinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.09.2014 Päättynyt PTK 73/2014
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/2014 vp
Valmistunut

16.09.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 69/2012 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.09.2014 Päättynyt PTK 87/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.2014 Päättynyt PTK 89/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.10.2014

Vastaus
EV 97/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot