HE 11/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 3 ja 6 §:n sekä avioliittolain 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
416/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki avioliittolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
417/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

2) Laki avioliittolain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.03.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

524

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.03.1993 Päättynyt PTK 23/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

652

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/1993 vp
Valmistunut

02.04.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 35/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 36/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.1993 Päättynyt PTK 38/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

904

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.1993 Päättynyt PTK 39/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

926

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1993