HE 11/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailunrajoituksista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
318/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
319/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki markkinaoikeuslain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
320/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

2. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

3. Laki markkinaoikeuslain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tammivuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.02.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.02.2004 Päättynyt PTK 14/2004
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/2004 vp
Valmistunut

15.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 40/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään kolmanteen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.04.2004 Päättynyt PTK 42/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.2004 Päättynyt PTK 44/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.04.2004

Vastaus
EV 47/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin