Valtiopaivaasia HE 11/2004

HE 11/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailunrajoituksista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
318/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
319/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki markkinaoikeuslain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
320/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

2. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

3. Laki markkinaoikeuslain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.02.2004

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tammivuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.02.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2004 Päättynyt PTK 14/2004 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/2004 vp
Valmistunut

15.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/2004 vp
Valmistunut

18.03.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 40/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään kolmanteen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2004 Päättynyt PTK 42/2004 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.2004 Päättynyt PTK 44/2004 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.04.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin