HE 11/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

(Lisäbudjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2006

Voimaantulo

24.05.2006

Säädöskokoelma
359/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Hallintojohtaja Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.03.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.2006 Päättynyt PTK 20/2006
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 3/2006 vp
Valmistunut

21.04.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.04.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 43/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.04.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.04.2006 Keskeytetty PTK 44/2006
28.04.2006 Päättynyt PTK 45/2006 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.2006 Keskeytetty PTK 46/2006
03.05.2006 Päättynyt PTK 47/2006 1
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.05.2006

Vastaus
EV 44/2006 vp