HE 11/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaatulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2008

Voimaantulo

04.04.2008

Säädöskokoelma
181/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2008

Voimaantulo

04.04.2008

Säädöskokoelma
182/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Metsäneuvos Hilska-Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.2008 Päättynyt PTK 10/2008
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 1/2008 vp
Valmistunut

28.02.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.02.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 16/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.02.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.02.2008 Päättynyt PTK 17/2008
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.2008 Päättynyt PTK 18/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2008

Vastaus
EV 15/2008 vp