HE 11/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 toiseksi lisätalousarvioksi

(Toinen lisäbudjetti 2011)

1. Vuoden 2011 II lisätalousarvio

Voimaantulo

08.07.2011

Säädöskokoelma
793/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2011 II lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.06.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.06.2011 Päättynyt PTK 22/2011
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 1/2011 vp
Valmistunut

29.06.2011

Päätösehdotus

Edellä lausuttuun viitaten ja muilta osin hallituksen esityksen perusteluihin yhtyen valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2011 toiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, että lisätalousarvioaloite LTA 1/2011 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 8 päivästä heinäkuuta 2011 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.06.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 24/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.6.2011 pidettävään toiseen täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.06.2011 Keskeytetty PTK 25/2011
01.07.2011 Päättynyt PTK 26/2011 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalouarvioaloitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

04.07.2011

Kirjelmä
EK 4/2011 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot