HE 11/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

25.05.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
261/2012
Sopimussarja
36/2012
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Suomen tasavallan ja Viron tasavallan sopimus väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta

Asetuksen voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
377/2012
Sopimussarja
37/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Suomen tasavallan ja Viron tasavallan sopimus väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.03.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.2012 Päättynyt PTK 22/2012
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 7/2012 vp
Valmistunut

12.04.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2012 Päättynyt PTK 37/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2012 Päättynyt PTK 42/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2012

Vastaus
EV 26/2012 vp