HE 110/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Normia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.09.2000 Päättynyt PTK 104/2000
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/2001 vp
Valmistunut

22.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.2001 Päättynyt PTK 66/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.2001 Päättynyt PTK 70/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Huomautus

Tasavallan presidentti jätti lain vahvistamatta (Hallituksen kirjelmä 14.6.2001)

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.2001

Vastaus
EV 61/2001 vp

Asian jatkokäsittely

vp