HE 110/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

08.04.2004

Säädöskokoelma
224/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

08.04.2004

Säädöskokoelma
225/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

08.04.2004

Säädöskokoelma
226/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

08.04.2004

Säädöskokoelma
227/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

08.04.2004

Säädöskokoelma
228/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

08.04.2004

Säädöskokoelma
229/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

08.04.2004

Säädöskokoelma
230/2004
Päätös

Hyväksytty

8. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

08.04.2004

Säädöskokoelma
231/2004
Päätös

Hyväksytty

9. Laki varainsiirtoverolain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

08.04.2004

Säädöskokoelma
232/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

2. Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa

3. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta

6. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

7. Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

8. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

9. Laki varainsiirtoverolain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vuorinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/2004 vp
Valmistunut

27.02.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4.-9. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 20/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.2004 Poistettu PTK 21/2004
09.03.2004 Päättynyt PTK 22/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.2004 Poistettu PTK 25/2004
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.03.2004

Vastaus
EV 12/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin