Valtiopaivaasia HE 110/2005

HE 110/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Päätös

Peruutettu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Peruutettu

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta

2. Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n ja 9 a §:n muuttamisesta

3. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

4. Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

5. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

6. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

7. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.09.2005

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kipinoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2005 Päättynyt PTK 87/2005 1
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 54/2005 vp
Valmistunut

25.11.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 8/2005 vp
Valmistunut

27.10.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 2 §:n 1 momentista, 4 §:stä ja 12 §:n 4 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon, ja että 1. lakiehdotuksesta on kuitenkin poistettava 21 §:n 3 momentti.