HE 111/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi haastemieslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki haastemieslain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1259/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki haastemieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Penttinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1999 Päättynyt PTK 80/1999
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/1999 vp
Valmistunut

23.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 95/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1999 Päättynyt PTK 96/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1999 Päättynyt PTK 97/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.11.1999

Vastaus
EV 92/1999 vp