HE 111/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen alueiden muodostamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1214/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Pelastusylijohtaja Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.2001 Päättynyt PTK 86/2001
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 19/2001 vp
Valmistunut

13.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2001 Päättynyt PTK 133/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2001 Päättynyt PTK 135/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.11.2001

Vastaus
EV 156/2001 vp