HE 111/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
288/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
289/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
290/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
291/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki merimieseläkelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
292/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

3. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

4. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

5. Laki merimieseläkelain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Meling

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.11.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.2011 Päättynyt PTK 65/2011
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/2012 vp
Valmistunut

30.03.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 2/2012 vp
Valmistunut

07.03.2012

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 9/2011 vp
Valmistunut

09.12.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.04.2012 Poistettu PTK 35/2012
17.04.2012 Päättynyt PTK 37/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2012 Päättynyt PTK 42/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 1 luvun 4 §:stä sekä 11 luvun 2 §:stä ja 4 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.05.2012

Vastaus
EV 18/2012 vp