Valtiopaivaasia HE 111/2011

HE 111/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
288/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
289/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
290/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
291/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki merimieseläkelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
292/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

3. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

4. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

5. Laki merimieseläkelain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.11.2011

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Meling

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.11.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.2011 Päättynyt PTK 65/2011 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/2012 vp
Valmistunut

30.03.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 2/2012 vp
Valmistunut

07.03.2012

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 9/2011 vp
Valmistunut

09.12.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.04.2012 Poistettu PTK 35/2012 10
17.04.2012 Päättynyt PTK 37/2012 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2012 Päättynyt PTK 42/2012 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 1 luvun 4 §:stä sekä 11 luvun 2 §:stä ja 4 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.05.2012