Valtiopaivaasia HE 111/2012

HE 111/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
903/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
904/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
905/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

3. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2012

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2012 Poistettu PTK 81/2012 27
19.09.2012 Poistettu PTK 82/2012 27
20.09.2012 Poistettu PTK 83/2012 28
21.09.2012 Päättynyt PTK 84/2012 28
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/2012 vp
Valmistunut

21.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 9 luvun 7 ja 14 § muutettuina, että lakialoite LA 2/2011 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 9/2012 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 18/2012 vp
Valmistunut

06.11.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2012 Keskeytetty PTK 118/2012 9
30.11.2012 Päättynyt PTK 120/2012 2 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2012 Keskeytetty PTK 121/2012 19
05.12.2012 Päättynyt PTK 123/2012 4 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2012

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot