Valtiopaivaasia HE 112/2006

HE 112/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1342/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1343/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1344/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

3. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.09.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Maisonlahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.09.2006 Poistettu PTK 82/2006 4
13.09.2006 Poistettu PTK 83/2006 3
14.09.2006 Poistettu PTK 84/2006 4
15.09.2006 Päättynyt PTK 85/2006 4
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 45/2006 vp
Valmistunut

29.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 11/2004 vp, LA 52/2005 vp, LA 95/2005 vp, LA 99/2005 vp, LA 115/2005 vp, LA 74/2006 vp, LA 100/2006 vp, LA 112/2006 vp, LA 133/2006 vp ja LA 138/2006 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 72/2003 vp, TPA 88/2003 vp ja TPA 90/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 38/2006 vp
Valmistunut

10.11.2006

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 22/2006 vp
Valmistunut

26.11.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2006 Keskeytetty PTK 124/2006 12
01.12.2006 Päättynyt PTK 125/2006 5 17-25
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2006 Keskeytetty PTK 126/2006 16
05.12.2006 Päättynyt PTK 127/2006 6 10-14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdasta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2006