Valtiopaivaasia HE 114/2001

HE 114/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Työterveyshuoltolaki

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1383/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1384/2001
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1385/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sairausvakuutuslain 29 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1386/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Työterveyshuoltolaki

2. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.08.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lääkintöneuvos Lamberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2001 Päättynyt PTK 86/2001 13
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 36/2001 vp
Valmistunut

16.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uudet 3. ja 4. lakiehdotukset, että lakialoitteet LA 38/2000 vp ja LA 20/2001 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 9/2001 vp
Valmistunut

02.10.2001

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 39/2001 vp
Valmistunut

24.10.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2001 Päättynyt PTK 136/2001 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2001 Päättynyt PTK 140/2001 25
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 19 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2001

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​